Home / Uncategorized / Profesionālās ievirzes programmas “Rokmūzika” audzēkņiem iespēja iegūt stipendiju mācību maksai

Profesionālās ievirzes programmas “Rokmūzika” audzēkņiem iespēja iegūt stipendiju mācību maksai

Jau otro gadu februārī SIA BJMK izsludina stipendiju konkursu “BJMK Rokskolas” profesionālās ievirzes programmas “Rokmūzika” audzēkņiem. Ar mērķi motivēt audzēkņus mācīties labāk, trenēties spēlēt vairāk, būt pēc sociāli (distancēti) aktīviem, radošiem, un pats galvenais – atrast prieku mācībās arī šajā laikā, kad skolotāji un draugi ir sastopami tikai datora vai telefona ekrānā.

 

Stipendijas konkursa nolikums:

SIA BJMK mācību maksas stipendija BJMK Rokskolas audzēkņiem

Nolikums

 

Stipendija veidota kā SIA BJMK iniciatīva BJMK Rokskolas talantīgāko un spējīgāko, centīgāko un vislielāko progresu uzrādošo audzēkņu atbalstam. BJMK Rokskola stipendijas saņemšanas nolikumu izstrādājusi, lai stipendija strādātu kā motivējošs instruments, kas veicina mācības, un muzikālās prasmes. Konkursa kārtībā, izvērtējot audzēkņu sekmes, iesaistīšanos BJMK Rokskolas sabiedriskajā dzīvē (cik tas šobrīd ir iespējams – caur sociālo tīklu aktivitātēm, piemēram) un nodarbību apmeklējuma regularitāti, tiks izvēlēti trīs BJMK Rokskolas audzēkņi, kas saņems atbalstu mācību maksas segšanai 25,00 Eur (divdesmit piecu euro) apmērā. Stipendijas žūrija patur tiesības stipendiju pārdalīt vai nepiešķirt, ja nav sasniegti konkursa mērķi. Stpiendijas piešķiršanas laiks ir viens mēnesis – 2021.gada marts, stipendiju piešķir par sasniegumiem 2021.gada februārī.

 

Mērķis

SIA BJMK stipendija (turpmāk – stipendija) atbalsta talantīgus, cītīgus un aktīvus Privātās mūzikas skolas „BJMK Rokskola” Profesionālās ievirzes programmas audzēkņus, kas mācās BJMK Rokskolas 1.-5. klasē.

 

 

Prasības stipendijas pretendentiem

Uz stipendiju mācību maksas daļējai segšanai (Eur 25,00-) var pretendēt ikviens BJMK Rokskolas profesionālas ievirzes programmas audzēknis, kurš

 • izceļas ar labām, teicamām un izcilām sekmēm visos BJMK Rokskolas mācību programmas mācību priekšmetos;
 • aktīvi iesaistās BJMK sabiedriskajā dzīvē (BJMK pašpārvalde, dalība BJMK pasākumos iekšējos pasākumos, citas iniciatīvas/ ārkārtas stāvokļa ietvaros – ir aktīvs BJMK sociālajos tīklos);
 • regulāri apmeklē mācību stundas BJMK Rokskolā;
 • atbilstoši savām iespējām piedalās koncertos un konkursos, pārstāvot BJMK Rokskolu

 

Stipendija tiek piešķirta trīs disciplīnās:

 1. visizcilākais BJMK Rokskolas audzēknis (kam ir vislabākās sekmes mācību priekšmetus, lieliska attieksme pret mācībām, izcils nodarbību apmeklējums)
 2. vislielāko progresu sasniegušais BJMK Rokskolas audzēknis (kurš ir spējis mēneša laikā izmainīt savu attieksmi pret mācībām uz daudz nopietnāku pusi, spējis uzlabot savu vidējo atzīmi, piemēram, par 2 ballēm. Īsāk sakot – audzēknis, kas bija zaudējis motivāciju, mazliet palaidies, bet spējis sasparoties un pierādīt, ka var īsā laikā daudz paveikt)
 3. viscītīgākais BJMK Rokskolas audzēknis (kurš vienmēr izceļas ar to, ka paveic darbus pirmais, neko neizlaiž, labprāt palīdz citiem, utt., tomēr neskatoties uz to, nevar konkurēt visizcilāko sekmju disciplīnā, taču arī progress nav jāpierāda, jo mācības vienmēr ir bijušas progresīvas J )

 

 

Piešķiršanas kārtība

Komisija, izvērtējot stipendijas pretendentus, ņem vērā šādus kritērijus:

 • sekmes BJMK Rokskolas profesionālās ievirzes obligātajos mācību priekšmetos (specialitāte, mūzikas teorija, mūzikas vēsture, ritmika vai skatuves kultūra, izvēles instruments, mācību ansamblis);
 • pretendenta attieksmi pret mācībām BJMK Rokskolā – nodarbību apmeklējuma regularitāte, laicīga pārbaudes darbu kārtošana, gatavošanās nodarbībām, sava instrumenta ņemšana līdzi uz nodarbību, mācību darbam nepieciešamo līdzekļu līdzi ņemšana (notis, nošu burtnīcas, zīmulis, dzēšgumija);
 • sabiedrisko aktivitāti BJMK Rokskolā ;
 • dalību un sasniegumus konkursos; koncertdarbību.

 

Stipendijas komisija

 • Stipendijas piešķiršanu izvērtē BJMK Rokskolas pedagogu komisija.
 • Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz trīs BJMK Rokskolas skolotāji. Komisija savu lēmumu pieņem ar klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu.
 • Komisijas sēde notiek katra mēneša pirmajā nedēļā.

 

 

Stipendijas saņemšanas kārtība

 • Stipendijas apmērs ir noteikts – Eur 25,00 trim BJMK Rokskolas audzēkņiem
 • Stipendija tiek saņemta kā 25,00 eur atlaide ikmēneša mācību maksai.
 • Stipendiāta pienākums ir veicināt un atbalstīt BJMK Rokskolas tēlu.
 • Stipendiātam atrodoties akadēmiskajā atvaļinājumā vai atskaitīšanas no izglītojamo skaita gadījumā stipendijas izmaksu pārtrauc.

 

 1. Stipendijas nolikuma pieņemšana un grozīšana

 

Stipendijas nolikumu apstiprina un groza Privātās mūzikas skolas „BJMK Rokskola” pedagoģiskā padome.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *