Home / Projekti / MUZIKĀLĀ PIETURA

MUZIKĀLĀ PIETURA

MUZIKĀLĀ PIETURA – RADOŠI RISINĀJUMI BĒRNU UN JAUNIEŠU SOCIĀLĀS ATSTUMTĪBAS MAZINĀŠANAI JELGAVĀ


BJMK sākas projekts „Muzikālā pietura”

Sākot ar šī gada septembri biedrība „Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” gada garumā sāk īstenot projektu „Muzikālā pietura – radoši risinājumi bērnu un jauniešu sociālās atstumtības mazināšanai Jelgavā” (īsāk- “Muzikālā pietura”). Projekta mērķis ir veicināt Jelgavas sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu iekļaušanos sabiedrībā caur pašattīstības, mūzikas un radošām iniciatīvām un dalību inovatīvos sociālos pasākumos. Ideja radusies, anonīmi aptaujājot BJMK jau šobrīd aktīvi iesaistītos bērnu un jauniešu un atklājot, ka daudzi saskaras ar sociālās atstumtības iezīmēm savā ikdienā. Projekts sniedz iekļaušanās iespējas gan jau apzinātajai mērķa grupai, gan arī jebkuram citam bērnam un jaunietim Jelgavā, kas vēlas piedalīties projekta radošajās aktivitātēs.

Projekta pamatideja ir veidot BJMK kā pastāvīgu bāzes vietu jeb “Muzikālo pieturu” Jelgavas bērniem un jauniešiem, kas, beidzoties stundām skolā, vēlas būt kopā ar saviem domu biedriem, izmantot BJMK jau šobrīd pieejamo un projekta laikā papildināto mūzikas un citu inventāru. Lai tas labāk izdotos, plānots aktīvi iesaistīt pašus projekta dalībniekus īpaši projekta pasākumiem paredzētu telpu iekārtošanā. Apmēram divreiz mēnesī projekts piedāvās bezmaksas izglītojošas lekcijas un meistarklases, īpaši vērstas un dalībnieku muzikālajām un ar mūziku saistītajām tehniskajām prasmēm (piemēram, iespēja darboties ar ierakstiem).

Dažas no lekcijām noteikti būs interesantas arī bērnu vecākiem – piemēram, par mūzikas ietekmi uz indivīda veselību. Viens no projekta iecerētajiem ilgtermiņa mērķiem ir arī attiecību stiprināšana ģimenē, tādēļ uz atsevišķiem pasākumiem aicināsim arī vecākus.

Lai projekts veidotos krāsaināks un daudzpusīgāks, par sadarbības partneriem esam piesaistījuši Jelgavas pensionāru biedrību, kuru mītnes vieta ir turpāt blakus jauniešu organizācijai BJMK. Arī pensionāri piedalīsies vairākos projekta pasākumos un noteikti varēs dalīties ar savu vertīgo pieredzi. Abas organizācijas darbojas Jelgavas vecpilsētā, un projekta iecere ir stiprināt šajā kvartālā darbojošās organizācijas, veidojot sadarbību starp dažādām paaudzēm.

Visus interesentus, kas vēlētos piedalīties BJMK veidotajā projektā “Muzikālā pietura” aicinām ceturtdien, 25. septembrī, plkst. 18.30 ierasties Dobeles ielā 68 uz projekta uzsākšanas pasākumu, kur tiks sīkāk pastāstīts par projekta aktivitātēm un katra iespēju iesaistīties, kā arī noskaidrosim projekta dalībnieku prioritātes, tādējādi veidojot aktivitātes pēc iespējas piemērotākas dalībnieku interesēm.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Sagatavoja: Zane Rožkalna, projekta publicitātes un aktivitāšu koordinatore
Tel. 27736443
zane.rozkalna@gmail.com; bjmk@inbox.lv

Musical Stop for reducing children and young people exclusion in Jelgava Old city

“Children and Youth Music Club” starts project “Musical Stop”

Starting from september 2014 organization “Children and Youth Music Club”(CYMC) starts project “Musical Stop for reducing children and young people exclusion in Jelgava Old city” (short name – Musical Stop). Aim of the project is to promote Jelgava Old city region’s persons who are at social exclusion risk integration and inclusion in society by implementing set of creative and social measures.

Idea of the project raised from the survey between children and younster of organization. The surway pointed out several risks of social exclusion that children and youngsters were exposed to. Project will provide a variety of possibilities for target group children and youngsters like – to participate in thematic leisure time activities, participate in activitiesthat develop talents, raise motivation and improve creativity and self-expression. Some of the activities will be interesting for parents.

Project also will focus on strengthening of Jelgava Old city community and will ensure improvement measures of life environment of the region as well as promotion of volunteering. To ensure intergenerational approach, senior organization from the Jelgava Old city will be involved in the project activities.

All interesents who would like to participate in project activities, are invited to the project’s launch event in Thursday, September 25 at 18:30. The venue – permises of the “Children and Youth Music Club”, Dobeles street 68.

The project is financed by Iceland, Lichtenstein and Norway.

Zane Rožkalna, project publicity and activity coordinator,

Phone: 27736443
zane.rozkalna@gmail.com; bjmk@inbox.lv

BJMK radošā rudens talka- sestdien, 11. oktobrī plkst. 11.00!

Šo sestdien, 11. oktobrī, sākot no plkst. 11.00 visi BJMK biedri, draugi, apmeklētāji un viņu draugi un radi aicināti piedalīties BJMK radošajā rudens talkā, kas notiks jau projekta „Muzikālā pietura” ietvaros.

Šoreiz talkas akcents likts uz iekštelpu sakārtošanu un apdari. Katrs talkas dalībnieks varēs piedalīties BJMK telpu uzlabošanā atbilsotši savām spējām un tādējādi veidot BJMK par savu Muzikālo pieturu! Talkas mērķis- padarīt BJMK iekštelpas pievilcīgākas to lietotājiem – JUMS VISIEM!

Talkas noslēgumā neizpaliks cepumi, uzkodas un tēja, kā arī talkas norisi patīkamāku un radošāku padarīs muzikāla un draudzīga atmosfēra J

Svarīga informācija talciniekiem:

1)      Ģērbties ērtās, darbam piemērotās drēbēs;

2)      Ja ir pieejamas, var ņemt līdzi šādas lietas:

  • Jebko, kas noder krāsošanai – papīra līmlenta, krāsošanas piederumi (rullīši, otas, krāsu vannītes), celtniecības plēve.
  • Ja ir kāda krāsa, kas Tev šķiet, BJMK varētu noderēt, var ņemt arī to!
  • Gumijas cimdi

3)      Jārēķinās, ka ne pilnīgi visi varēs tikt pie krāsošanas, tādēļ daļēja priekšroka tiem, kas atnāk jau ar aprīkojumu (jo katru nevarēsim nodrošināt ar krāsošanas piederumiem!)

4)      Ja ir pazīstami cilvēki, kas daudz ko saprot no praktiskām lietām, var droši ņemt līdzi- domājams, ka darbiņš atradīsies!

5)      25. septembrī notika projekta  „Muzikālā pietura” atklāšanas un prezentācijas pasākums! Tiem, kam nebija iespējas piedalīties, ar prezentāciju par projektu iespējams iepazīties ŠEIT : http://www.slideshare.net/BJMK/muzikls-pieturas-st-prezentcija

ProjektufinansiāliatbalstaIslande, LihtenšteinaunNorvēģija

Projekta faktu lapa

Projekta nosaukums:

Muzikālā pietura bērnu un jauniešu sociālās atstumtības mazināšanai Jelgavas Vecpilsētā

Project number:  2013.EEZ/PP/1/MIC/098/038

Projekta iesniedzējs: Biedrība “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs”

Projekta partneris:JelgavasPensionārubiedrība

Projektamērķis:

VeicinātJelgavasVecpilsētassociālāsatstumtībasriskampakļautopersonu – bērnu, jauniešu, ģimeņuarbērniemunsenioruintegrāciju un iekļaušanossabiedrībā, īstenojotradošu un sociālupasākumukopumu.

Projektamērķagrupas:

150 sociālāsatstumtībasriskampakļautiebērniunjauniešiJelgavā, 20 ģimenes un 15 pensionāri.

Plānotāsaktivitātes:

1. Projektavadība

2. Tematiskābrīvālaikapavadīšanascentraizveide

3.  Brīvālaikapavadīšanascentradarbībasnodrošināsana

4. Nodarbībasmērķagrupastalantuattīstībai, motivācijaspaaugstināšanai, radošuma, unpašizpausmjupilnveidei

5. JelgavasVecpilsētaskopienasstiprināšanasundzīvesvidesuzlabošanaspasākumi

6. Publicitāte

Projektarezultāti:

StiprinātaJelgavasVecpilsētaskopiena, attīstītakvartāladzīvesvideunuzlabotssociālaisportrets, īstenojotsavstarpējipapildinošasaktivitātes, aktivizējotvietējosabiedrību, veicinotintegrāciju un sniedzotiespējukvalitatīvaibrīvālaikapavadīšanaibērniem un jauniešiem, kaspakļautidažādiemsociālāsatstumtībasriskaapstākļiem.

Projekta ilgums:

01.09.2014 – 31.08.2014

Projekta kopējais budžets EUR 21879,21 t.sk. programmas līdzfinansējums EUR19659,21 un iesniedzēja finansējums EUR 2220

 

Project factsheet

Project title:

Musical Stop forreducingchildrenandyoungpeopleexclusionin Jelgava Old city

Project number: 2013.EEZ/PP/1/MIC/098/038

Project leadpartner: “ChildrenandYouthMusicClub”

Project partner:Jelgava Pensioners’ Association

Aim of the project:

To promote Jelgava Old city region’s persons who are at social exclusion risk integration and inclusion in society by implementing set of creative and social measures.

Project target groups:

150 at social exclusion risk children and young people in Jelgava, 20 families and 15 seniors.

Planned activities:

1. Project Management;

2. Thematic leisure time activities’ centre  establishment;

3. Ensuring accessibility of thematic leisure time activities’centre;

4. Activities for target group to develop talents, raise motivation and improve creativity and self-expression;

5. Strengthening of Jelgava Old city community and improvement measures of life environment of the region as well as promotion of volunteering;

6. Publicity.

Project results:

Strengthened community of the Jelgava Old city, improved social and living environment of the territory by implementing complementary activities, activating local society, improving integration and Ensuring of thematic leisure time activities’centre accessibility for children and young people at social exclusion risk.

Project duration: 01.09.2014 – 31.08.2014

Project budget:

Project totalbudget EUR 21879,21, programmeco-ofinancing EUR 19659,21, projectapplicant’sbudget EUR 2220.