Home / Uncategorized / BJMK – Create for youth

BJMK – Create for youth

Mēs to paveicām! Projekts “CREATE FOR YOUTH”
Šogad jau otro vasaru BJMK organizēja grupu brīvprātīgā darba projektu “Create for Youth”, kas šoreiz noritēja 5 nedēļu garumā (03.07.-06.08.2019.) Pie mums Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros Jelgavā darbojās 15 brīvprātīgie no 5 valstīm (tai skaitā 3 brīvprātīgie no Jelgavas), lai kopīgi paveiktu vietējai jauniešu sabiedrībai un viņu ģimenēm vajadzīgu darbu – celtu telpu resursu kapacitāti biedrībai “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs”. Projektā bija pārstāvēta Itālija, Spānija, Gruzija, Francija, Latvija.
Projekta mērķis bija sniegt Eiropas jauniešiem iespēju piedalīties kvalitatīvā solidaritātes aktivitātē, kurā caur radošas telpas un vides veidošanas un radīšanas procesu tiktu īstenoti neformālās izglītības principi, tādējādi stirpinot organizācijas resursu kapacitāti vietējās sabiedrības jauniešu vajadzībām un pilnveidojot iesaistīto brīvprātīgo personīgās prasmes un kompetences atbilstoši programmā paredzētajiem mācīšanās rezultātiem.
Gribējām ieviest šo projektu vairāku iemeslu dēļ. 1) Mums likās, ka ar iepriekšējo pieredzi un resursiem mums tiešām ir ko dot Eiropas jauniešiem, lai attīstītu viņu prasmes un uzlabotu kompetences, un ka veids, kādā piedāvājam darboties, ir uz attīstību un progresu orientēts. 2) Jau iepriekšējā vasarā bijām uzsākuši darbu telpu kapacitātes celšanai biedrības vajadzībām, un tas bija ļoti sekmīgs projekts ar augstiem apmierinātības rādītājiem starp brīvprātīgajiem; 3) Projekta rezultāti ir ieguvums ilgtermiņā: gan brīvprātīgo uzlabotās prasmes un iemaņas, un kompetences, kas nav atņemamas; gan projekta praktiskais rezultāts – telpu atjaunošana.
Projekta tēmas bija: Prasmju attīstīšana, Nodarbinātība un uzņēmējdarbība, Kultūra.
Būtiskas tēmas, kas caurvija projekta gaitu bija arī:
1) Sociālā iekļaušana un vienlīdzīgas iespējas;
2) Ilgtspējīga vide;
3) Solidaritāte kā vērtība un piederības Eiropai un tās kultūrām apzināšana.
Projekta īstenošana priekš mums tik lielai brīvrpātīgo grupai, kur katrs ir ar savām vajadzībām, bija diezgan liels izaicinājums, un gan emocionālā, gan praktiskā projekta īstenošanas gaitā netrūka ne “uzrāvienu”, ne arī grūtu brīžu. Tomēr vēlamies arī turpmāk īstenot projektus, kuros ieguvēji ir gan brīvprātīgie, gan vietējā sabiedrība, jo galu galā visam pāri tomēr ir gandarījums par paveikto.
Projekts “Create for Youth” tika finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
Turpinājumā angļu valodā arī projekta dalībnieces Lindas pieredzes stāsts.

My time in European Solidarity Coprps volunteering project and part of the future community

This summer I agreed to participate as a volunteer in a project that my home organisation was holding, and you know what? It turned out so much more that I expected and was quite amazing. Let me tell you more.
As I had been in several projects before, that were approximately a week or two long, this was a very exciting opportunity to be a part of something for more than a month and participate in activities as well as the organizing part. This organization being my second home for quite a while now, I was ready to dig in with all fours and help as much as I can. The purpose of the project was to continue the work that was started the prior year and give our contributions to the future society of kids and youth interested in music. With a theme so close to my heart it was no problem in getting started and working hard no matter the weather or anything else.
This was a truly unique process as we got to create the space for people’s future growth from every creativity aspect as we could possibly imagine. There were 3 local people, including me, and 12 that came from various countries. It was highly valuable to talk to people with different nationalities and get to know their culture. During the activities we were given so many materials to work with and get our brain cells moving. The most challenging part of it all was getting to know each other in the group, learning other people types, methods of working and also how their mind works. I think it turned out pretty great!
What I have taken most from this project is the desire to do more and be more involved in similar activities. I really appreciate meeting new people, spending some quality time together and getting the job done at the same time. I also got to know my home organisation a little more and got closer with the local people involved in this project. Our friendship has since grown quite a lot as we bonded through the work of giving something to the society and the future youth. I think it is one of the most valuable things you could do with your free time – doing a good deed, being involved in a city’s and society’s development while having fun, improving personal professional as well as social skills and making friends.

Linda, a volunteer in project “Create for Youth”, Summer 2019

The project “Create for Youth”was financed with the support of European Commission’s European Solidarity Corps administered in Latvia by the Agency for International Programs for Youth. This publication reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there in.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *