Home / Jaunumi / EVS Summer-Project “Create Space”

EVS Summer-Project “Create Space”

2018. gada vasarā biedrība “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” pirmo reizi savā pastāvēšanas laikā ieviesa grupu brīvprātīgā darba projektu, uzņemot 12 jauniešus no 4 valstīm. Projekta ilgums bija 5 mēneši, un tā galvenā aktivitāte – grupu brīvprātīgais darbs- tika ieviesta 5 nedēļu garumā Latvijā, Jelgavā (maksimāli 01.07.2018-08.08.2018). Projekta posmi ietvēra sagatavošanu, brīvprātīgā darba aktivitātes īstenošanu un izvērtēšanu. Projekta “CREATE SPACE” ideja radās tādēļ, ka organizācijai ir iespēja apgūt jaunas telpas darbības paplašināšanai, un jau vairākkārt kopā ar savas organizācijas jauniešiem esam iekārtojuši un padarījuši jauniešiem pievilcīgas biedrības darbībai līdz šim izmantotās telpas. Vesela paaudze atceras šo darbošanos kā jauku piedzīvojumu. No tā arī
smēlāmies iedvesmu – vēlējāmies interjera veidošanas procesam piešķirt starpkultūru dimensiju un dot iespēju jauniešiem no dažādām valstīm gūt neformālās izglītības pieredzi radošā un reizē praktiska rakstura pasākumā, vienlaikus atsevišķās aktivitātēs papildus iesaistot arī vietējos jauniešus, lai arī viņiem rastos iespēja gūt starpkultūru mācīšanās pieredzi: vietējie jaunieši tika piesaistīti gan kā gidi brīvā laika pasākumos, gan sniedza koncertu, gan apmeklēja starpkultūru vakarus u.c. Projekta mērķis bija īstenot neformālās izglītības principus caur reālas jaunas, radošas telpas (vides) veidošanas un radīšanas procesu, tādējādi stiprinot organizācijas resursu
kapacitāti vietējās sabiedrības jauniešu vajadzībām un pilnveidojot iesaistīto brīvprātīgo personīgās prasmes un kompetences atbilstoši programmā paredzētajiem mācīšanās rezultātiem.
Projektā piedalījās 12 dalībnieki no 4 dažādām valstīm – Itālijas, Gruzijas, Francijas un Spānijas- iesaistoties 5 nosūtītājorganizācijām. Tika iesaistīti abu dzimumu dalībniei ar ierobežotām iespējām (attiecināmi sociālie, ekonomiskie, ģeogrāfiskie vai kultūras atšķirību šķēršļi) vecumā no 17 līdz 30 gadiem. Brīvprātīgo izvēlē tika ievērots taisnīguma princips, vērtējot brīvprātīgo kandidātus neatkarīgi no viņu etniskās, reliģiskās, sociālās piederības, seksuālās orientācijas, politiskās pārliecības u.c. faktoriem, kā arī neņemot vērā kādas īpašas iemaņas.
Ar dalību projekta aktivitātēs brīvprātīgajiem tika dota iespēja paaugstināt kompetenci visās astoņās mūžizglītības pamatprasmēs visa projekta garumā. Aktivitāšu laikā tika izmantotas gan neformālās izglītības mācīšanās metodes, gan ikdienības mācīšanās metodes mācoties citam no cita, daloties pieredzē utt.
Projekta aktivitātes ietvēra sevī visus četrus neformālās mācīšanās pamatprincipus – mācīties būt, mācīties būt kopā ar citiem, mācīties darot un mācīties mācīties.
Projekta “CREATE SPACE” BD pasākuma ietvaros norisinājās šādas aktivitātes:
• Iepazīšanās aktivtātes un grupas saliedēšanas aktivitātes,
• Telpu sagatavošana, aprīkojuma un otrrreizēji izmantojamu materiālu sagādāšana;
• Iknedēļas tikšanās ar mentoru,
• Youth Pass aizpildīšana,
• Mācīšanās rezultātu izvērtēšana,
• Tikšanās ar ekspertu,
• Darbu plānošana,
• Ideju ģenerēšana (grupā un indiviuāli),
• Ideju ieviešana dzīvē,
• Starpkultūru aktivitāte,
• Video pamācības veidošana, montāža,
• Foto u.c. vizuālo materiālu apkopošana,
• Projekta izvērtēšana kopā ar darbiniekiem un mentoru,
• Projekta noslēguma pasākums un izvērtēšana
Projekta ietekme uz:
• Dalībniekiem – brīvprātīgo starpkultūru izpratnes palielināšanās, svešvalodu prasmju uzlabošnās, intereses palielināšanās par karjeras iespējām, uzņēmējdarbības iniciatīvām, pašizpausmes uz pašvērtējuma uzlabošanās, aktīvāka līdzdalība sabiedrībā, kā arī lielāka motivācija piedalīties formālā vai neformālā tālākizglītībā; darba tirgum noderīgu specifisku prasmju dizainā un renovācijā apguve un pilnveide.
• Organizācijām – darbinieku prasmju un pieredzes palielināšanās, uzlabotas metodes un prakse darbā ar jauniešiem, lielāka motivācija un apmierinātība savā ikdienas darbā, lielāka izpratne par sociālo, valodu un kultūru daudzveidību, palielināta vēlme veicināt attīstību un rosināt izmaiņas savā organizācijā, partnerattiecību stiprināšana ar iesaistītajām organizācijām veiksmīgai sadarbībanākotnē;
• Sabiedrību vietējā līmenī – iesākts process kapacitātes palielināšanai brīvā laika pavadīšanas iespējām pilsētas jauniešiem ilgtermiņā, iespēja uzlabot komunikācijas prasmes svešvalodā, tiekoties ar Eiropas valstu jauniešiem, kuri piedalās projektā, paplašināt savu redzesloku starpkultūru jautājumos un kliedēt aizspriedumus par dažādu valstu pārstāvjiem. Tāpat vietējās sabiedrības jauniešiem bija iespēja līdzdarboties neformālās izglītības procesā un uzzināt par savām iespējām piedalīties programmas “Erasmus+” projektos. Pieaugusi informētība par programmu “Erasmus+”;
• Sabiedrību reģionālā, nacionālā, starptautiskā līmenī – kā tolerances un intereses palielināšana pret atšķirīgām kultūrām. Esam daudz mācījušies no šī projekta un smēlušies iedvesmu turpināt darboties šajā virzienā!
Šeit kādas projekta dalībnieces pieredzes stāsts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *